සේවා කොන්දේසි

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමට පෙර පහත කොන්දේසි හා නියමයි හොඳින් කියවන්න

Well.lk වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම කොන්දේසි (එකඟතාව) වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම පිවිසුම් සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම අන්තර්ගතයන්ට ද පොදුය.මෙය වෙබ් අඩවිය පාලනය කරනු ලබන්නේ සහ එහි හිමිකාරීත්වය දරන්නේ, Well.lk මගිනි.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේදී, මෙයින් යම් දෙයක් මිලදී ගන්නේ නම්, හෝ නැත්නම් මෙහි ඇති කොන්දේසි වලට ඔබ එකඟයි යන යම් කියමනක් තැවරු කිරීමෙන්, අදහස් වන්නේ ඔබ ඉහත සඳහා පරිදි කොන්දේසි වලට එකඟ වෙමින් එකඟතාව තහවුරු කල බවයි. කේසේ හෝ, ඔබ එකඟතාව තහවුරු නොකරන්නේනම් ඔබට තව දුරටත් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කල නොහැක.

මෙය භාවිත කිරීමටනම්, අවම ඔබ ඖරුදු 18 ට වද වැඩි විය යුතුය, එසේ නැත්නම් වගකිව යුතු අයෙකු යටතේ, මෙය හා ගනුදෙනු කිරීමට අවසරය ලබා ගෙන පිවිසෙන බවට තහවුරු කල යුතුය.

මෙම කොන්දේසි සහනියමයන් ගැන සැලකිල්ලෙන් සිටීම සහ යාවත් කාලීන වීම ඔබගේ වගකීමයි මන්ද අප විසින් කිනම් හෝ වෙලාවක මෙහි ඇති කරුණු වෙනස් කිරීමේ හැකියවැ ඇති බැවිනි. එය බොහෝ දුරට ඔබ නොදැනුවත්වම සිදුවේ. එම නිසා, මෙම කොන්දේසි වලට එකඟ නොවන නීනම් කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමේ අයිතිය නොමැත.